Xestión integral de comunidades

981 523 679 Correo electrónico

Buscar contido

Avalados por AGIF

agif.png

A calidade dos nosos servizos está avalada pola
Asociación de Gestores Inmobiliarios e de Fincas (AGIF).

Iniciar sesión

Navegación

Política de Privacidade

Dende MARIA JOSE GONZALEZ VARELA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estés debidamente informado acerca de como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estos datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade aportarache a información que precisas para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

 

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, MARIA JOSE GONZALEZ VARELA, con CIF: ES44456805J somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estos datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

MARIA JOSE GONZALEZ VARELA comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ¿ONDE INFORMAMOS?

MARIA JOSE GONZALEZ VARELA, a través da páxina web www.gonzalezasociados.es no apartado correspondente á política de privacidade. Mais información en “Aviso Legal”.

3. ¿QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se encontre dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluida a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou aqueles para os que obtivemos o teu consentimento.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. ¿COMO TRATAMOS OS DATOS?

En MARIA JOSE GONZALEZ VARELA tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantizar un nivel óptimo de seguridade, garantizando con iso que solo accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera pérdida intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base de lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. ¿COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estos medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun plazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola túa parte, entenderemos que aceptas e autorizas que nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. ¿CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que MARIA JOSE GONZALEZ VARELA recopilamos por calquera medio, conservaranse mentras o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentras se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respetando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluido este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de MARIA JOSE GONZALEZ VARELA.

8. ¿OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por requerimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se nos solicitan os teus datos, estos serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fora dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garanticen unha boa xestión MARIA JOSE GONZALEZ VARELA pode ver necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros estará regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instruccións e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure en dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS?

La normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquear consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Conocer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que están sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sin que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas mais información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a MARIA JOSE GONZALEZ VARELA en RUA DO REGO, 12 BAIXO (MILLADOIRO), , 15895 - AMES (A Coruña) ou mediante correo electrónico a administracion@gonzalezasociados.es.

 • Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, ou domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Recordarhe, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Xestión laboral

Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas

Relación contractual

Xestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables

Relación contractual

obrigación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos

Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

consentimento expreso do interesado/a

Prevención de riscos laborais

Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde

Relación contractual

obrigación legal para o/a responsable

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo

Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais e probas de valoración

Intereses vitais do interesado/a ou de outras persoas

consentimento expreso do interesado/a

Comunicación informativa e notificacións

Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

consentimento expreso do interesado/a

Xestión de clientes

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.

Relación contractual

Relación comercial

Xestión de trámites e subvencións

Xestión, obtención e xustificación de subvencións e outros trámites ante diferentes organismos públicos e privados

Relación contractual

consentimento expreso do interesado/a

Xestión do rexistro de usuarios/as da plataforma web

rexistro, mantemento e conservación de usuarios da plataforma web

Relación contractual

consentimento expreso do interesado/a

Administración de fincas

Realización dos trámites relacionados coa comunidade de administración de fincas: constitución e xestión da comunidade; citacións, actas e envío de notificacións das Xuntas de Propietarios, etc.

Relación contractual

Xestión de potenciais clientes

Poder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou outros interesados/as, envío de presupostos, tarifas, costes de productos e demais información solicitada previa a establecer unha relación contractual

Relación comercial

Xestión laboral externa

Xestión do persoal dos seus clientes para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas

Relación contractual

Xestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumprimiento das obrigacións fiscais e contables dos seus clientes

Relación contractual

obrigación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros


 


 


 

Dirección: Rúa do Rego 12 - Baixo, 15895 Milladoiro, Ames (A Coruña) · Teléfono/Fax: 981 523 679 · Email: administracion@gonzalezasociados.es

Aviso legal | Política de privacidade | ©2010-23 María José González y Asociados | Contacto

Logo do IGAPELogo da Consellería de Economía e Industria
Proxecto financiado