Xestión integral de comunidades

981 523 679 Correo electrónico

Buscar contido

Avalados por AGIF

agif.png

A calidade dos nosos servizos está avalada pola
Asociación de Gestores Inmobiliarios e de Fincas (AGIF).

Iniciar sesión

Navegación

Servizos

imgs_cont_constitucion.jpg

Constitución da comunidade

 • Adquisición e legalización do libro de actas da comunidade no rexistro da propiedade que corresponda.
 • Solicitude do N.I.F. na administración de Facenda.
 • Contratación das subministracións de auga, electricidade, …
 • Solicitude de licenzas municipais necesarias (vaos, …).
 • Elaboración das Normas de Réxime Interior.
 • Convocatoria da xunta fundacional e asistencia á mesma para levantar acta.
 • Calquera outro trámite necesario.

Xestión da comunidade

 • Nós encargámonos de xestionar calquera asunto relacionado coa comunidade de maneira que os propietarios non teñan que preocuparse en absoluto por nada.
 • Ademais a correspondencia e os recibos entréganselle directamente na caixa de correos, salvo os que teñen dirección de correspondencia distinta á leira da comunidade, con iso a comunidade aforra en correo.

As xuntas de propietarios

 • Confeccionamos e expedimos as citacións nas que se convoca aos veciños ás xuntas ordinarias e extraordinarias.
 • Levantamos acta da reunión.
 • Elaboramos e enviamos as notificacións dos acordos a todos os propietarios.

Mantemento do edificio

 • Solicitamos orzamento a varias empresas para os distintos servizos, limpeza, xardinaría, electricidade, … Despois será a comunidade a que decidirá ou nós seleccionamos, se o prefiren.
 • Contratamos e controlamos os servizos e subministracións.
 • Periodicamente realizarase unha visita ao inmoble para velar polo estado de conservación do edificio e o mantemento do mesmo emendando calquera defecto (cambio de lámpadas, control da limpeza, …).
 • En caso de obras no edificio encargámonos de todos os trámites necesarios, desde permisos, solicitude de orzamentos, contratación, seguimento das obras, pagos, …

Contabilidade da comunidade

 • Elaboramos tanto o orzamento anual ordinario como extraordinario.
 • Confeccionamos, emitimos e xestionamos os recibos, tanto ordinarios como extraordinarios se fosen necesarios.
 • Controlamos e pagamos as facturas correspondentes.
 • Notificamos trimestralmente a todos os propietarios o estado dos gastos, ingresos e saldo da comunidade e tamén comunicamos aos propietarios que teñen algunha débeda coa comunidade a canto ascende e cales son os recibos que ten pendentes, de maneira que cando se convoque algunha reunión non aparezan sorpresas.
 • Controlamos o peche anual das contas do exercicio.
 • Custodiamos a documentación da comunidade e mantémola a disposición dos propietarios.

Calquera outra función que nos encomende a Xunta

Dirección: Rúa do Rego 12 - Baixo, 15895 Milladoiro, Ames (A Coruña) · Teléfono/Fax: 981 523 679 · Email: administracion@gonzalezasociados.es

Aviso legal | Política de privacidade | ©2010-23 María José González y Asociados | Contacto

Logo do IGAPELogo da Consellería de Economía e Industria
Proxecto financiado